Všeobecné obchodné podmienky platné pre www.dimarko.sk

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Všeobecné obchodné podmienky sú určené pre predávajúceho DIMARKO, s.r.o., IČO: 48258474, miesto podnikania: Odborárska 52, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, zapísaný na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 106175/B, prevádzkareň: Odborárska 52, 831 02 Bratislava - Nové Mesto platné pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).
1.2 Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na druhej strane.
1.3 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dimarko.sk je DIMARKO, s.r.o., IČO: 48258474, miesto podnikania: Odborárska 52, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, zapísaný na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 106175/B, prevádzkareň: Odborárska 52, 831 02 Bratislava - Nové Mesto.
1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.5 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.
1.6 Ak je kupujúcim iný subjekt ako spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Email: ba@soi.sk
 
2. Vymedzenie pojmov
2.1 Predávajúci – je DIMARKO, s.r.o., IČO: 48 258 474, miesto podnikania, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, Odborárska 52, zapísaný na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 106175/B, prevádzkareň 831 02 Bratislava - Nové Mesto, Odborárska 52, ktorý predáva tovar alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti.
2.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby v internetovom obchode www.dimarko.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení na základe kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  
2.3 Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ.
2.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby v internetovom obchode www.dimarko.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
2.5 Objednávka – zaslanie vyplnenej žiadosti o predaj tovaru alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk. Za objednávku sa nepovažuje žiadosť o predaj tovaru alebo služby prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 
2.6. Objednávateľ – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaslala predávajúcemu objednávku o predaj tovaru alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk
2.7 Akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok – kupujúci momentom odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky, je s nimi oboznámený a viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.
 
3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy  
3.1 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim vo forme e-mailovej správy na e-mail kupujúceho na základe žiadosti kupujúceho o predaj tovaru alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk.
3.2 E-mailová správa o akceptovaní objednávky obsahuje minimálne nasledujúce údaje: 
1. údaje o názve a špecifikácii tovaru,
2. údaje o konečnej cene tovaru alebo služby,
3. údaj o spôsob dodania tovaru,
4. údaj o konečnej cene dodania tovaru,
5. meno alebo názov kupujúceho a údaje o kupujúcom,
6. údaj o celkovej cene k úhrade za tovar a dodanie tovaru.
7. upozornenie na možnosť použitia palety a výšku zálohy za paletu.  
3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s objednávateľom, a to v prípade ak sú objednávateľom údaje poskytnuté v objednávke zjavne nepravdivé alebo ak objednávateľ neuvedie funkčnú schránku elektronickej pošty.
3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vzhľadom na charakter objednávky (objem tovaru, výšky ceny a pod.) vždy žiadať objednávateľa alebo kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, alebo písomne. V prípade ak objednávateľ alebo kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť, predávajúci má právo kúpnu zmluvu neuzavrieť a v prípade ak je kúpna zmluva uzavretá od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku nemá kupujúci právo na náhradu škody. 
3.5 Ak je vzhľadom na rozmery alebo váhu doručovaného tovaru potrebné tovar zákazníkovi doručiť na palete, predávajúci si účtuje zálohu za jednu paletu vo výške 10,- EUR vrátane DPH. Ak kupujúci paletu predávajúcemu vráti na adresu Bratislava - Nové Mesto, Odborárska 52, záloha za paletu bude kupujúcemu vrátená. 
3.6 Predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť na potrebu použitia palety pri doručovaní tovaru a na výšku zálohy podľa bodu 3.5., a to na e-mail kupujúceho. 
3.7 Tovar podľa bodu 3.5. je kupujúcemu doručený iba ak kupujúci s úhradou zálohy za paletu súhlasí. 
 
4. Povinnosti predávajúceho
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru a služby za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň potvrdenia objednávky podľa bodu 3.1., okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo služieb.
2. Vhodným spôsobom tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4.2 Predávajúci nezodpovedá za:  
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom ktorým nie je predávajúci,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúcim alebo inými údajmi uvedenými v objednávke,
3. nedodanie tovaru alebo oneskorené dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa tovaru pre predávajúceho, v dôsledku akéhokoľvek dôvodu,
4. výber tovaru kupujúcim.
 
5. Povinnosti kupujúceho
5.1 Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať.
2. Ak je tovar doručovaný kuriérskou službou alebo zamestnancami predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu v ktorom je tovar zabalený a v prípade poškodenia obalu v ktorom je tovar zabalený je kupujúci povinný takýto tovar neprevziať a na poškodenie obalu pracovníka kuriérskej služby alebo zamestnanca predávajúceho upozorniť a zároveň dôvody neprevzatia tovaru bezodkladne oznámiť na:
 
TELEFÓN: +421 2 44 457 503
E-MAIL: objednavky@dimarko.sk
 
3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky.
 
6. Odstúpenie od zmluvy
6.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.  
6.2 V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
6.3 Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči napríklad prostredníctvom e-mailu, pričom môže použiť formulár aj formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
6.4 Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar na adresu DIMARKO, s.r.o., IČO 48258474, Odborárska 52, 831 02 Bratislava
6.5 Z dôvodu predchádzania poškodeniu tovaru pri jeho zasielaní naspäť predávajúcemu všetkým našim zákazníkom odporúčame tovar riadne zabaliť a zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Je vhodné aby do balíka bola vložená kópia daňového dokladu (faktúra), ktorý bol doručený spolu s tovarom a kópia potvrdenia o doručení tovaru vystavenú doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na adrese Odborárska 52, 831 02 Bratislava. 
6.6 Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. 
6.7 Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo formulári. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
 7. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia  
7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho na:
 
TELEFÓN: +421 2 44 457 503
E-MAIL: objednavky@dimarko.sk
 
7.2 V prípade ak:
1. sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
2. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
3. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
4. sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.
7.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
7.4 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.5 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
7.6 Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v zmysle § 3 ods.2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení Slovenská obchodná inšpekcia, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 7.5 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 
S ubjekt alternatívneho riešenia a organ dozoru :
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Email: ba@soi.sk
 
8. Platobné podmienky
8.1 Za tovar a služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.dimarko.sk môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu nasledovným spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar a služby kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru doručovateľovi,
platba na účet - peniaze za tovar a služby kupujúci zaplatí prevodom v prospech účtu predávajúceho,
platba kartou - platba kreditnou alebo debetnou kartou VISA, VISA Electron a MasterCard. Týmto spôsobom môže kupujúci platiť bez ohľadu na to, ktorá banka platobnú kartu vydala. Kúpnu cenu je možné zaplatiť prostredníctvom platobnej karty len pri osobnom odbere tovaru na Odborárska 52, 831 02 Bratislava.
 
9. Doručenie tovaru kupujúcemu
9.1 Dodacia lehota na doručenie tovaru kupujúcemu začína plynúť dňom potvrdenia objednávky podľa bodu 3.1., ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Kupujúcim objednaný tovar je expedovaný na dresu zadanú kupujúcim v objednávke v lehote do 24 hodín pripadajúcich na pracovné dni, od prijatia objednávky predávajúcim. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s kupujúcim na ďalšom postupe pri dodaní tovaru.
9.2 Internetový obchod www.dimarko.sk doručuje tovar kupujúcemu nasledovným spôsobom:
1. kuriérskou službou alebo osobne zamestnancami predávajúceho - doručenie zásielky je do 72 hodín pripadajúcich na pracovné dni, odo dňa expedovania zásielky podľa bodu 9.1.
2. osobným odberom – tovar je kupujúcemu doručený pri osobnom odbere na Odborárska 52, 831 02 Bratislava.
 
10. Náklady na doručenie tovaru kupujúcemu
10.1 Výška ceny doručenia tovaru kupujúcemu je závislá od celkovej ceny nákupu vrátane DPH a od zóny do ktorej sa má tovar kupujúcemu doručiť. Aktuálny prehľad jednotlivých zón doručenia tovaru je dostupný na www.dimarko.sk/cennik-prepravy
10.2 Náklady na dodanie tovaru kupujúcemu:
Osobný odber: ZADARMO
Pri nákupe do / vrátane 30,- € bez DPH je doručenie v rámci zóny 1 za 7,- EUR bez DPH
Pri nákupe nad 30,- € bez DPH je doručenie v rámci zóny 1 ZADARMO
Doručenie v rámci zóny 2 je za 7,- EUR bez DPH
10.3 Všetky ceny doručenia podľa bodu 10.2. tovaru platia pre Slovenskú republiku.
10.4 Balné neúčtujeme.
 
11. Ochrana osobných údajov
11.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 
12. Zmena Všeobecných obchodných podmienok
12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dimarko.sk alebo jej podstránkach.
Scroll to Top